تجهیز ساختمان اداری بانک آینده شامل میز کارگروهی و سیستم فایلینگ توسط فطرس. میز اداری پایه فلزی با باکس نگهداری اسناد و کتابخانه