اتاق کودک بیمارستان اردیبهشت شیراز شهریور 99

اتاق های معاینه بیمارستان اردیبهشت شیراز ابان 99

آمفی تئاتر بیمارستان اردیبهشت شیراز

اورژانس کل کشور

بخش کودک بیمارستان اردیبهشت شیراز شهریور 99

بخش مدیریت پرستاری بیمارستان اردیبهشت شیراز ابان 99

سالن غذاخوری بیمارستان اردیبهشت شیراز شهریور 99